Transitievergoeding oudere werknemer en Aow-er

 

Hoe zit het met de transitievergoeding voor de oudere werknemer?

Naar mate je langer ergens werkt, bouw je (meestal) meer rechten op.  Dit geldt ook ten aanzien van de hoogte van de vergoeding bij ontslag. De ontslagvergoeding ( tegenwoordig transitievergoeding geheten )  wordt bovendien extra hoog naarmate de werknemer ouder is. Zo kan een 65 jarige werknemer die 30 jaar in dienst is een fors bedrag tegemoet zien bij ontslag.

Maar let op: een werknemer die de Aow-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en wordt ontslagen, heeft geen enkel recht op een ontslagvergoeding. Hoe zit dat?

De wetgever stelt een harde grens

De wetgever heeft in de wet gesteld dat een AOW-er die wordt ontslagen geen recht heeft op een transitievergoeding. De redenering van de wetgever daarbij was dat de Aow-er recht krijgt op een Aow-inkomen en geen extra vergoeding nodig heeft. Deze redenering lijkt kort door de bocht: immers de werknemer die kort vóór zijn Aow wordt ontslagen krijgt juist vaak een forse ontslagvergoeding terwijl hij nog maar een korte tijd heeft te overbruggen tot zijn Aow-inkomen en in die overbruggingstijd een ww-uitkering kan krijgen.

Dat laatste heeft overigens een werkgever ter discussie gesteld in een ontslagprocedure met een werknemer die kort voor zijn AOW zat.  De betreffende werknemer verzocht de kantonrechter in Eindhoven om de werkgever te verplichten de transitievergoeding van iets meer dan €73.000 uit te betalen. De werkgever stelde echter dat werknemer nauwelijks schade zou leiden door ontslag, hij zat immers kort voor zijn pensioen. De kantonrechter volgde deels de redenering van de werkgever en matigde de vergoeding tot  €25.000 . Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep echter geoordeeld dat de werknemer recht had op de volledige transitievergoeding.

Leeftijdsdiscriminatie?

Samengevat heeft een werknemer die kort voor zijn AOW zit recht op een volledige transitievergoeding (die fors kan uitvallen), terwijl hij geen enkel recht meer zou hebben als hij iets later – namelijk ná bereiken  van de AOW-leeftijd – ontslagen wordt. Is dat wel eerlijk? Is hier geen sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Laatstgenoemde kwestie ligt op dit moment bij de Hoge Raad, omdat er vermoedens zijn van leeftijdsdiscriminatie.  Mogelijk pakt dat alsnog goed uit voor de AOW-gerechtigden?

Vraag rechtshulp bij ontslag

Ontslag is een vervelende gebeurtenis. De regels zijn niet altijd duidelijk. Vraag daarom hulp aan onze specialisten. bel 0900 – 123 73 24 of mail.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Het wordt nog ellendiger als de werkgever aanstuurt op ontslag, of u zelf vanwege uw ziekte of spanningen op het werk ontslag wilt nemen.

Is ontslag nemen of het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte verstandig?

Zelf ontslag nemen is sowieso zelden verstandig. Je verliest je baan, loon en hebt meestal geen recht op een ww-uitkering.

Waarom geen recht op ww bij ziekte?

De werkgever is in de eerste twee jaar van ziekte verplicht om het loon door te betalen aan de werknemer.
De werknemer mag in deze periode in beginsel niet ontslagen worden. Er geldt dan een zogeheten opzegverbod (ook ontslagverbod genoemd).

Als werknemer desondanks toch meewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden ( bijv. via een vaststellingsovereenkomst) en hij vervolgens bij het UWV een uitkering aanvraagt, zal het UWV de uitkering ( Ziektewet- of ww-uitkering) weigeren. Het UWV redeneert dan namelijk dat werknemer recht had op geld van de werkgever.


Let op: als werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen onderneemt, kan werkgever geconfronteerd worden met de verplichting het loon langer dan 2 jaar door te betalen. Ook tijdens die verlengde periode kan in beginsel geen ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan.

Uitzonderingen waarbij een ww-uitkering wél mogelijk is

Voor een ww-uitkering is het o.a. vereist dat de werknemer
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt zodat hij kan solliciteren naar ander werk.
Er zijn situaties waarbij de werknemer ‘tijdelijk’ ziek is en waarbij hij in kan schatten dat hij op de in de
vaststellingsovereenkomst afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst voldoende hersteld is, zodat hij beschikbaar is voor dearbeidsmarkt.  Dan komt deze werknemer in beginsel wel voor een ww-uitkering is aanmerking.
Dit soort gevallen zullen zich vooral voordoen bij lichte ziekte gevallen en gevallen waarbij de arbeidsongeschiktheid sterk samenhangt met de situatie op het werk (bijv. burnout) . Als dan de banden met het werk worden doorgesneden treedt vaak spoedig herstel op waardoor de werknemer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en kan solliciteren naar ander werk ( verplichting vanuit de WW). In dergelijke gevallen zou de werknemer wel akkoord kunnen gaan met een vaststellingsovereenkomst en daarbij ww-rechten hebben.

Vraag advies: de ww-regels zijn niet simpel. Vraag daarom altijd advies aan onze specialisten over uw situatie en uw vaststellingsovereenkomst. Bel 020 – 6160 120 of mail naar: [email protected]

Inhoud Vaststellingsovereenkomst

 

 

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Een vaststellingsovereenkomst is een overkomst tussen werknemer en werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden.Hierin worden de afspraken vastgelegd en is juridisch gezien bindend.

Wat moet in de overeenkomst komen te staan?

Een vaststellingsovereenkomst moet duidelijk zijn in de gemaakte afspraken. Naast duidelijke gegevens betreffende firma en werknemer, moet ook helder omschreven worden wat men met elkaar geregeld heeft.

De ondergetekenden
Bij punt 1. vermeld u naam, adresgegevens en functie’s van de betrokken partijen.Ook geboortedatums en andere specifieke persoonsgebonden gegevens kunnen hier ter verduidelijking vermeld worden.

Aanleiding
Bij punt 2. vermeldt u de reden waarom men overgaat tot ontslag.
Maak dit uitgebreider met uitleg over de werksituatie. Dus salaris, hoe lang men er al werkt en welke arbeidsovereenkomst men heeft. Omschrijf duidelijk de manier waarop het ontslag tot stand gekomen is. Is het op aanraden van de werkgever? Heeft de werknemer een duidelijke reden? Is de werknemer hiermee akkoord gegaan?

Afspraken
De datum van ontslag zal hier vastgelegd moeten worden.
Vermeld de beëindigingsvergoeding die de werkgever zal betalen aan de werknemer. Deze vergoeding kan op verschillende manier uitbetaald worden. Ook deze afspraak moet vastgelegd worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente.

Als er afgesproken is dat de werknemer al voor de einddatum stopt met werken, wordt dit ook vermeld.Ook de reden moet genoteerd worden. De werknemer neemt bijvoorbeeld zijn laatste vakantiedagen op of krijgt eerder vrij om alvast te kunnen solliciteren.

Geef duidelijk aan van welke arbeidsvoorzieningen tot welke datum gebruik gemaakt mag worden!
Spreek een datum af wanneer alle financiën afgehandeld wordt en vermeld dit. Denk hierbij aan het laatste loon, reiskosten, declaraties en eventuele schulden die de werknemer nog moet betalen. Soms zijn er kosten door studies die gevolgd zijn.

Na de financiële afhandeling hebben beide partijen niets meer van elkaar te vorderen. Deze finale kwijting ook duidelijk vermelden!

Ondertekenen
Als laatste moeten beide partijen ondertekenen. Onderteken nooit als u het er niet mee eens bent! Wees duidelijk in alle gemaakte regelingen!

Hulp Nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsverenkomst? Ga dan naar de contactpagina en vraag een gratis 1e consult aan!

Vaststellingsovereenkomst Voorbeeld

voorbeeld-vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

Vaststellingsovereenkomst en de WW
Als je gaat werken bij een bedrijf is het belangrijk dat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit met je werkgever. In de vaststellingsovereenkomst wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld. In goed overleg wordt tussen werkgever en werknemer een arbeidscontract verbroken. In het akkoord tussen beiden moeten een paar punten duidelijk zijn.

 • Werkgever is initiatiefnemer, hij wil het arbeidscontract verbreken.
  Reden van ontslag moet vermeld staan en dit mag geen verwijtbare reden zijn, anders
  heeft de werknemer geen recht op een ww-uitkering. De reden van ontslag kan een
  economische of een organisatorische reden hebben of er is verschil van inzicht.
 • In de vaststellingsovereenkomst moet het opzegtermijn gehandhaafd blijven. Het
  opzegtermijn wordt door het uwv altijd gehandhaafd en zodoende is het mogelijk dat je
  tijdens het opzegtermijn geen ww-uitkering krijgt.

Afspraken maken werknemer en werkgever

Onderlinge afspraken maken over ontslagvergoeding, eventuele overuren, vakantiedagen en auto van de zaak moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen er positieve referenties of aanbevelingen gemaakt worden. Het is verstandig dat beide partijen geheimhoudingsplicht ten op zichte van elkaar in de overeenkomst laten opnemen. Als slotbepaling moet er in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen. Goed nakijken of alles wordt opgenomen wat je graag geregeld ziet. Als er is getekend kun je geen verhaal meer halen.

Wat moet er in de beëindigingsovereenkomst komen te staan?

 • Gegevens werkgever – naam, adres en geboortedatum
 • Gegevens werknemer – naam, adres en geboortedatum, functie en datum indiensttreding
 • Van elk een gemachtigde die namens hen de overeenkomst gaat ondertekenen, naam, adres
  en geboortedatum
 • Reden beëindiging arbeidsovereenkomst. ‘Neutrale’ reden om problemen te voorkomen voor
  het verkrijgen van een ww uitkering
 • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Uitbetaling resterende vakantiedagen
 • Teruggeven van bepaalde bedrijfseigendommen (telefoon,laptop)
 • Finale kwijting van beide partijen. Het is van belang dat gemaakte afspraken van beide
  partijen compleet zijn.

Ondertekening vaststellingsovereenkomst

Door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en op de hoogte zijn van de gevolgen.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: Wat Gaat Er Veranderen?

Wat is de Nieuwe Wet Werk en Zekerheid?
Door de veranderingen op de arbeidsmarkt de laatste jaren is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingesteld. Deze wet regelt meerdere zaken. Begin 2015 zijn de eerste maatregelen van deze wet in werking getreden. Er zijn drie onderdelen waar de wet wijzigingen in aanbrengt De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd,ontslag wordt anders geregeld waardoor het eerlijker en goedkoper wordt en de WW wordt meer gericht op het terugbrengen van de mensen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen Voor Flexwerkers sinds 2015

Werknemers zijn er met vaste en flexibele contracten. De verschillen in behandeling tussen deze werknemers is groot.Daarom zijn er aanpassingen nodig. De WWZ voorziet in deze behoefte.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd is vastgelegd. Zo mag, bij een contract korter dan 6 maanden, helemaal geen proeftijd meer opgenomen worden.
 • In een contract voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden.Enige uitzondering is als het schriftelijk duidelijk wordt gemaakt waarom dit wel noodzakelijk is.
 • Is het contract voor langer dan 6 maanden, dan is de werkgever verplicht, minimaal 1 maand voor het aflopen van het contract, schriftelijk te laten weten of het contract verlengd wordt en zo ja: onder welke voorwaarden.
 • Een werknemer mocht niet vaker dan 3 tijdelijke contracten krijgen en daarmee niet langer dan drie jaar werken. Per 1 januari 2015 is dit twee jaar geworden. Overigens mag dit wel via drie contracten lopen.

Ontslagrecht veranderingen per 2015

Door de nieuwe wet is ook het ontslagrecht veranderd. Er zijn nu twee routes die belopen kunnen worden, afhankelijk van de reden van ontslag.Werknemers die twee jaar of langer in dienstverband waren, krijgen een transitievergoeding mee. Deze vergoeding kan door de werknemer gebruikt worden om te kunnen omscholen.
Door de WWZ is het nu ook mogelijk om ontslag in te dienen met toestemming van de werknemer. Dit is nieuw. Dit houdt in dat de werknemer schriftelijk moet instemmen met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft in dit geval geen toestemming te vragen aan het UWV.

Veranderingen WW

De WW verandert drastisch onder de WWZ. De achterliggende gedachte is het stimuleren van de werkzoekende om een nieuwe baan te vinden.Dit zou de kosten moeten drukken omdat werkzoekenden minder lang in de WW zitten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De maximale WW-tijd wordt in fasen teruggebracht naar 24 maanden.Dit is gestart op 1 januari 2016 en moet in 2019 afgerond zijn.Overigens kunnen werkgevers de duur wel laten verlengen met afspraken via de CAO.
 • Per 1 juli 2015 moeten werkzoekenden al na 6 maanden werk als passend accepteren. Ook als dit onder hun niveau ligt en hun inkomsten lager uit zal vallen dan de uitkering die ze ontvangen.

Uw Vaststellingsovereenkomst Laten Beoordelen

Wanneer uw arbeidsovereenkomst met vast contract beëindigd wordt en uw werkgever u dus ontslaat dan zult u in samenspraak met uw werkgever de vaststellingsovereenkomst moeten gaan bepalen. Hierin staan afspraken waarbij het ontslag zo goed mogelijk wordt afgerond. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook weleens een beëindigingsovereenkomst genoemd en het is erg belangrijk dat u goed weet wat u kunt verwachten zodat uw ontslagvergoeding zo gunstig mogelijk voor u uitpakt.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren alvorens u tekent!

Een werkgever kan druk op u uitoefenen om een vaststellingsovereenkomst direct te tekenen om zo snel en eenvoudig van u af te komen. Trap niet in deze valstrik! De vaststellingsovereenkomst is bepalend voor uw ontslagvergoeding en daarnaast heeft de overeenkomst invloed op uw mogelijke ww uitkering. Ook worden zaken bepaald als uw openstaande vrije dagen en eventuele afwikkeling van de opname van uw vrije vakantiedagen.

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

 • de reden van uw ontslag
 • concurrentiebeding
 • beperkende bedingen worden verbroken
 • de ontslag opzegtermijn
 • hoe hoog uw ontslagvergoeding is

Laat uw vaststellingsovereenkomst door ons controleren zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan en de deur wordt uit gestuurd met een schamele fooi. U moet er zeker van zijn dat u ook na uw ontslag gewoon uw rekeningen kunt betalen en genoeg tijd heeft om een nieuwe baan te vinden. Vooral als u een gezin heeft moet u er zeker van zijn dat uw gezin niet gaat lijden onder uw ontslag. Uw kinderen moeten gewoon naar school kunnen gaan en u moet in staat zijn om uw hypotheek te kunnen betalen en voedsel op tafel te brengen. Wanneer de afspraken die zijn overeengekomen in de overeenkomst niet kloppen dat kan dat voor u vervelende gevolgen hebben.

U kunt namelijk mogelijk:

 • Geen WW ontvangen wanneer er slechte afspraken zijn gemaakt
 • Beperkingen horen na verloop van tijd te vervallen zoals het non-concurrentie beding
 • Opzegtermijnen moeten goed worden overeengekomen en uw vergoeding moet volgens de richtlijnen van de kantonrechtersformule worden overeengekomen
Conclusie

Het is nooit leuk wanneer u ontslagen wordt. Een goede afwikkeling van de lopende zaken kan voor zowel werkgever als werknemer de pijn verzachten. Om er zeker van te zijn dat uw vaststellingsovereenkomst klopt kunt u ons inschakelen en om advies en mediation vragen Wij zorgen er samen met u en uw werkgever voor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en uw ontslagvergoeding of gouden handdruk goed wordt geregeld. Voor meer informatie neemt u contact met ons op bel 0900 – 123 7324 of mail  via de contactpagina.