Vaststellingsovereenkomst ontbinden

vaststellingsovereenkomst ontbinden
vaststellingsovereenkomst ontbinden

Stel je hebt een vaststellingsovereenkomst getekend, maar je krijgt spijt. De ontslagvergoeding is bijvoorbeeld te laag of de overeenkomst is niet ww-veilig. Wat te doen?

Bedenktermijn

Nadat je de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend heb je 14 dagen de tijd om deze te ontbinden. Dat doe je door een schriftelijke verklaring naar werkgever te sturen.

Als de bedenktermijn niet vermeld is in de vaststellingsovereenkomst bedraagt de bedenktermijn zelfs 21 dagen!

Soms beroep op wilsgebrek mogelijk

De vaststellingsovereenkomst is bedoeld om een juridische kwestie op te lossen. Rechters zullen daarom niet snel geneigd zijn om naast bovengenoemde bedenktermijn akkoord te gaan met een andere redenen van ontbinding van de vaststellingsovereenkomst. Maar er zijn uitzonderingen.

Dwang, dwaling, bedrog

Als er sprake is van dwang, dwaling of bedrog ( dat zijn zogenaamde ‘wilsgebreken’) bestaat de mogelijkheid de vaststellingsovereenkomst ook na de bedenktermijn te vernietigen. Zoals gezegd, gaan rechters daar terughoudend mee om. Voorbeeld van erkende redenen voor vernietiging zijn de volgende:

-de werknemer die door 2 advocaten van zijn werkgever langdurig onder druk werd gezet, zonder dat hij de mogelijkheid had een eigen advocaat te raadplegen;

– de werknemer die dwaalde over zijn (on)mogelijkheid voor het krijgen van een Ziektewetuitkering;

-de werkgever die bedrogen was doordat werknemer mededeelde dat hij geen uitzicht had op ander werk, terwijl had wel had.

Direct advies

Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst of het herroepen daarvan?,  bel 0900 – 123 73 24 of mail ons dan direct. Eerste advies is GRATIS

 

 

Inhoud Vaststellingsovereenkomst

 

 

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Een vaststellingsovereenkomst is een overkomst tussen werknemer en werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden.Hierin worden de afspraken vastgelegd en is juridisch gezien bindend.

Wat moet in de overeenkomst komen te staan?

Een vaststellingsovereenkomst moet duidelijk zijn in de gemaakte afspraken. Naast duidelijke gegevens betreffende firma en werknemer, moet ook helder omschreven worden wat men met elkaar geregeld heeft.

De ondergetekenden
Bij punt 1. vermeld u naam, adresgegevens en functie’s van de betrokken partijen.Ook geboortedatums en andere specifieke persoonsgebonden gegevens kunnen hier ter verduidelijking vermeld worden.

Aanleiding
Bij punt 2. vermeld u de reden waarom men overgaat tot ontslag.
Maak dit uitgebreider met uitleg over de werksituatie. Dus salaris, hoe lang men er al werkt en welke arbeidsovereenkomst men heeft. Omschrijf duidelijk de manier waarop het ontslag tot stand gekomen is. Is het op aanraden van de werkgever? Heeft de werknemer een duidelijke reden? Is de werknemer hiermee akkoord gegaan?

Afspraken
De datum van ontslag zal hier vastgelegd moeten worden.
Vermeld de beëindigingsvergoeding die de werkgever zal betalen aan de werknemer. Deze vergoeding kan op verschillende manier uitbetaald worden. Ook deze afspraak moet vastgelegd worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente.

Als er afgesproken is dat de werknemer al voor de einddatum stopt met werken, wordt dit ook vermeld.Ook de reden moet genoteerd worden. De werknemer neemt bijvoorbeeld zijn laatste vakantiedagen op of krijgt eerder vrij om alvast te kunnen solliciteren.

Geef duidelijk aan van welke arbeidsvoorzieningen tot welke datum gebruik gemaakt mag worden!
Spreek een datum af wanneer alle financiën afgehandeld wordt en vermeld dit. Denk hierbij aan het laatste loon, reiskosten, declaraties en eventuele schulden die de werknemer nog moet betalen. Soms zijn er kosten door studies die gevolgd zijn.

Na de financiële afhandeling hebben beide partijen niets meer van elkaar te vorderen. Deze finale kwijting ook duidelijk vermelden!

Ondertekenen
Als laatste moeten beide partijen ondertekenen. Onderteken nooit als u het er niet mee eens bent! Wees duidelijk in alle gemaakte regelingen!

Hulp Nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsverenkomst? Ga dan naar de contactpagina en vraag een gratis 1e consult aan!

Vaststellingsovereenkomst Voorbeeld

voorbeeld-vaststellingsovereenkomst

Vastellingsovereenkomst Werkeloosheidswet

Vaststellingsovereenkomst en de WW
Als je gaat werken bij een bedrijf is het belangrijk dat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit met je werkgever. In de vaststellingsovereenkomst wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld. In goed overleg wordt tussen werkgever en werknemer een arbeidscontract verbroken. In het akkoord tussen beiden moeten een paar punten duidelijk zijn.

 • Werkgever is initiatiefnemer, hij wil het arbeidscontract verbreken.
  Reden van ontslag moet vermeld staan en dit mag geen verwijtbare reden zijn, anders
  heeft de werknemer geen recht op een ww-uitkering. De reden van ontslag kan een
  economische of een organisatorische reden hebben of er is verschil van inzicht.
 • In de vaststellingsovereenkomst moet het opzegtermijn gehandhaafd blijven. Het
  opzegtermijn wordt door het uwv altijd gehandhaafd en zodoende is het mogelijk dat je
  tijdens het opzegtermijn geen ww-uitkering krijgt.

Afspraken maken werknemer en werkgever

Onderlinge afspraken maken over ontslagvergoeding, eventuele overuren, vakantiedagen en auto van de zaak moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen er positieve referenties of aanbevelingen gemaakt worden. Het is verstandig dat beide partijen geheimhoudingsplicht ten op zichte van elkaar in de overeenkomst laten opnemen. Als slotbepaling moet er in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen. Goed nakijken of alles wordt opgenomen wat je graag geregeld ziet. Als er is getekend kun je geen verhaal meer halen.

Wat moet er in de beeindigingsovereenkomst komen te staan?

 • Gegevens werkgever – naam, adres en geboortedatum
 • Gegevens werknemer – naam, adres en geboortedatum, functie en datum indiensttreding
 • Van elk een gemachtigde die namens hen de overeenkomst gaat ondertekenen, naam, adres
  en geboortedatum
 • Reden beeindiging arbeidsovereenkomst. ‘Neutrale’ reden om problemen te voorkomen voor
  het verkrijgen van een ww uitkering
 • Datum beeindiging arbeidsovereenkomst
 • Uitbetaling resterende vakantiedagen
 • Teruggeven van bepaalde bedrijfseigendommen (telefoon,laptop)
 • Finale kwijting van beide partijen. Het is van belang dat gemaakte afspraken van beide
  partijen compleet zijn.

Ondertekening vaststellingovereenkomst

Door de vaststellingovereenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en op de hoogte zijn van de gevolgen.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: Wat Gaat Er Veranderen?

Wat is de Nieuwe Wet Werk en Zekerheid?
Door de veranderingen op de arbeidsmarkt de laatste jaren is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingesteld. Deze wet regelt meerdere zaken. Begin 2015 zijn de eerste maatregelen van deze wet in werking getreden. Er zijn drie onderdelen waar de wet wijzigingen in aanbrengt. De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd,ontslag wordt anders geregeld waardoor het eerlijker en goedkoper wordt en de WW wordt meer gericht op het terugbrengen van de mensen op de arbeidsmarkt met bij voorkeur vaste arbeidsovereenkomsten.

Veranderingen Voor Flexwerkers in 2015

Werknemers zijn er met vaste en flexibele contracten. De verschillen in behandeling tussen deze werknemers is groot.Daarom zijn er aanpassingen nodig. De WWZ voorziet in deze behoefte.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd is vastgelegd. Zo mag, bij een contract korter dan 6 maanden, helemaal geen proeftijd meer opgenomen worden.
 • In een contract voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden.Enige uitzondering is als het schriftelijk duidelijk wordt gemaakt waarom dit wel noodzakelijk is.
 • Is het contract voor langer dan 6 maanden, dan is de werkgever verplicht, minimaal 1 maand voor het aflopen van het contract, schriftelijk te laten weten of het contract verlengd wordt en zo ja: onder welke voorwaarden.
 • Een werknemer mocht niet vaker dan 3 tijdelijke contracten krijgen en daarmee niet langer dan drie jaar werken. Per 1 januari 2015 is dit twee jaar geworden. Overigens mag dit wel via drie contracten lopen.

Ontslagrecht veranderingen in 2015

Door de nieuwe wet is ook het ontslagrecht veranderd. Er zijn nu twee routes die belopen kunnen worden, afhankelijk van de reden van ontslag.Werknemers die twee jaar of langer in dienstverband waren, krijgen een transitievergoeding mee. Deze vergoeding kan door de werknemer gebruikt worden om te kunnen omscholen.
Door de WWZ is het nu ook mogelijk om ontslag in te dienen met toestemming van de werknemer. Dit is nieuw. Dit houdt in dat de werknemer schriftelijk moet instemmen met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft in dit geval geen toestemming te vragen aan het UWV.

Veranderingen WW

De WW verandert drastisch onder de WWZ. De achterliggende gedachte is het stimuleren van de werkzoekende om een nieuwe baan te vinden.Dit zou de kosten moeten drukken omdat werkzoekenden minder lang in de WW zitten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De maximale WW-tijd wordt in fasen teruggebracht naar 24 maanden.Dit start op 1 januari 2016 en moet in 2019 afgerond zijn.Overigens kunnen werkgevers de duur wel laten verlengen met afspraken via de CAO.
 • Per 1 juli 2015 moeten werkzoekenden al na 6 maanden werk als passend accepteren. Ook als dit onder hun niveau ligt en hun inkomsten lager uit zal vallen dan de uitkering die ze ontvangen.

Uw Vaststellingsovereenkomst Laten Beoordelen

Wanneer uw arbeidsovereenkomst met vast contract beëindigd wordt en uw werkgever u dus ontslaat dan zult u in samenspraak met uw werkgever de vaststellingsovereenkomst moeten gaan bepalen. Hierin staan afspraken waarbij het ontslag zo goed mogelijk wordt afgerond. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook weleens een beëindigingsovereenkomst genoemd en het is erg belangrijk dat u goed weet wat u kunt verwachten zodat uw ontslagvergoeding zo gunstig mogelijk voor u uitpakt.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren alvorens u tekent!

Een werkgever kan druk op u uitoefenen om een vaststellingsovereenkomst direct te tekenen om zo snel en eenvoudig van u af te komen. Trap niet in deze valstrik! De vaststellingsovereenkomst is bepalend voor uw ontslagvergoeding en daarnaast heeft de overeenkomst invloed op uw mogelijke ww uitkering. Ook worden zaken bepaald als uw openstaande vrije dagen en eventuele afwikkeling van de opname van uw vrije vakantiedagen.

Wat staat er in de vaststellingovereenkomst?

 • de reden van uw ontslag
 • concurrentiebeding
 • beperkende bedingen worden verbroken
 • de ontslag opzegtermijn
 • hoe hoog uw ontslagvergoeding is

Laat uw vaststellingsovereenkomst door ons controleren zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan en de deur wordt uit gestuurd met een schamele fooi. U moet er zeker van zijn dat u ook na uw ontslag gewoon uw rekeningen kut betalen en genoeg tijd heft om een nieuwe baan te vinden. Vooral als u een gezin heeft moet u er zeker van zijn dat uw gezin niet gaat lijden onder uw ontslag. Uw kinderen moeten gewoon naar school kunnen gaan en u moet in staat zijn om uw hypotheek te kunnen betalen en voedsel op tafel te brengen. Wanneer de afspraken die zijn overeengekomen in de overeenkomst niet kloppen dat kan dat voor u vervelende gevolgen hebben.

U kunt namelijk mogelijk:

 • Geen WW ontvangen wanneer er slechte afspraken zijn gemaakt
 • Beperkingen horen na verloop van tijd te vervallen zoals het non-concurrentie beding
 • Opzegtermijnen moeten goed worden overeengekomen en uw vergoeding moet volgens de richtlijnen van de kantonrechtersformule worden overeengekomen
Conclusie

Het is nooit leuk wanneer u ontslagen wordt. Een goede afwikkeling van de lopende zaken kan voor zowel werkgever als werknemer de pijn verzachten. Om er zeker van te zijn dat uw vaststellingsovereenkomst klopt kunt u ons inschakelen en om advies en mediation vragen Wij zorgen er samen met u en uw werkgever voor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en uw ontslagvergoeding of gouden handdruk goed wordt geregeld. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via de contactpagina.